078-57557223

*ST升达(002259)2021-09-01 17:55

*ST升达(002259)

发售 2008-07-16发售5,500万股,发售价格4.56元,筹措资金总计25,080万元

*ST升达(002259)

*ST升达(002259)

收益 收益公告日2017-06-16,10为首0.14元送来0股并转0股,除权日2017-06-26 回购 2016-05-25回购10,900.83万股,回购价格6.99元,回购筹措资金总计76,196.78万元,回购方式:采行非公开发表的发售方式

*ST升达(002259)